معنی کلمه فلافل ساده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تجهیزات و لوازم فلافل به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه فلافل ساده به انگلیسی می شود Falafel without spices

Leave a Reply