معنی کلمه فلافل خوشمزه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تجهیزات و لوازم فلافل به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه فلافل خوشمزه به انگلیسی می شود Delicious falafel

Leave a Reply